Systemy ozonowe na zlecenie

Firma WRC MULTIOZON zajmuje si? dostarczaniem kompleksowych rozwi?za? ozonowych na etapie projektowania, doboru sprz?tu oraz wdra?ania i prób montowanych systemów ozonowych. Bazujemy wy??cznie na technologii i do?wiadczeniu liderów technologii ozonowej z USA i Kanady. Systemy przeznaczone s? do aplikacji ozonu w wodzie (natryski ozonowe, przemywanie butelek PET, oczyszczanie ?cieków, uzdatnianie wody) oraz powietrzu (komory powietrzne, ch?odnie przetwórczo-spo?ywcze, przechowalnictwo ?ywno?ci). Projekty wykonywane s? przez wykwalifikowanych specjalistów.

 

Opis

Proponujemy Pa?stwu kompleksowe systemy ozonuj?ce wykorzystywane w wielu bran?ach. W zale?no?ci od oczekiwa? Klientów prace wykonywane s? od projektu, po monta? i odbiór techniczny. Oferujemy wy??cznie sprawdzone rozwi?zania bazuj?ce na najnowszej dost?pnej na rynku technologii.

Wspó?pracujemy z najwi?kszymi producentami technologii ozonowej, zapewniaj?c urz?dzenia w atrakcyjnych cenach.
Czas realizacji zlecenia uzale?niony jest od stopnia skomplikowania systemu.

Zastosowanie

- uzdatnianie wody i ?cieków
- baseny
- przetwórstwo i przechowalnictwo warzyw i owoców
- myjnie automatyczne
- produkcja wód i soków
- bran?a mi?sna

 

Copyright © 2006 - 2009 WRC MULTIOZON. Wszelkie prawa zastrzeĆŒone.
Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione.
Grafik komputerowy, Grafik GdaƄsk, tworzenie stron GdaƄsk, Projektowanie stron GdaƄsk
Zakres oferty obejmuje:usuwanie zapachów ozonatory domowe, ozonownie ozonatory przemysƂowe, medyczne generatory ozonu (ozonator stomatologiczny),
systemy ozonowe (ozonatory do wody i powietrza, koncentratory tlenu, mierniki stÄ™ĆŒenia ozonu) oraz inne urządzenia ozonujące.
Ponadto firma zajmuje się ƛwiadczeniem usƂug ozonowania pomieszczeƄ i wody.